DOSSIER

Entrega d'un dossier imprés en format DIN A4 amb les fitxes i la memòria escrita dels tres projectes de vídeo fets a classe al llarg del curs. També s'hi ha d'afegir el comentari de text, l'escrit on s'abalitzin dos o més textos del llistat inclós a la pestanya "Treball teòric".

1. Cada explicació de les fitxes consta d'un mínim de 10 línies on s'expliquen les idees inicials i el procediment aplicat per resoldre el vídeo. A l'explicació també cal justificar el perquè del títol triat. Possibilitat d'afegir captures del vídeo (frames) per il·lustrar el text.

2. El comentari de text ha de ser d'una o dues pàgines i ha de proposar una lectura crítica d'articles o publicacions entorn dels temes tractats a classe. A "Treball teòric" queda definit el plantejament.

Lliurar el dossier els dos últims dies de classe: